Правила за операторите и администраторите в UniBG

Историята продалжава...
Аватар
LuD
The Sinner's Priest ;-]
The Sinner's Priest ;-]
Мнения: 202
Регистриран на: 10 Окт 2012, 15:44
Местоположение: Sofia
Обратна връзка:

Правила за операторите и администраторите в UniBG

Непрочетено мнение от LuD »

Глава 1. IRC оператори

1.1. IRC операторът е потребител на мрежата, който има
допълнителни права свързани с поддържането на мрежата.
1.2. IRC операторът не може да използва правата си за решаване
на лични конфликти.
1.3. IRC операторът не се меси в управлението на канали, освен
ако той не е техен основател и ако няма системни нарушения
описани в глава 3. (Services).
1.4. При наличието на services, IRC операторът няма право да
използва предимствата му предложени от +l флага ( +iklb/mode
патч ), както и за всяка друга намеса в управлението и
функционирането на канала. Също така е забранено използването
му при липса на services за цели, различни от предотвратяване
на chanflood или други проблеми водещи до малфункциониране на
мрежата. Под липса на services се разбира именно отсъствието
им от страната на мрежата където се намира оператора при сплит
или при липсата им изцяло на мрежата.
1.5. IRC операторът може да използва командата KILL без
ограничения само на собствения си сървър. Изполаването на
глобален KILL е допустимо само за неутрализиране на действия
причиняващи вреда на мрежата. Под вреда за мрежата се имат в
предвид деиствия които биха довели до малфункциониране на
мрежата. При използването на тази команда е задължително
KILL-а да има подходящ reason, обясняващ предназначението му.
Не се допуска използването на KILL без reason, както и
използването му за лични цели.
1.6. Желателно е IRC операторът да помага на потребителите и
да отговаря на въпросите им, дотолкова доколкото има
възможност и време за това.
1.7. IRC операторът е длъжен когато използва правата си да
бъде с официaлния си nick, описан в /stats o на съответния
сървър. Ако оператора е с друг nick, задължително e ident-a на
оператора да отговаря на този официален nick.
1.8. Броят на глобалните IRC оператори на 1 сървър е
регламентиран с приетите правила за закачане на нов сървър.
Броят на локалните оператори е въпрос на политика на
съответния администратор на сървър.
1.9. При констатирани нарушения на тези правила
администраторът, на сървъра на който нарушителя e оператор, е
длъжен да махне O-линията за дадения оператор в 24 часов срок.
При неизпълнение на това, съответния сървър може да бъде
откачен от мрежата без предупреждение. Регистрирането на
решението става чрез изпращане на e-mail до майллиста на
операторите.
1.10. При нарушаване на дадените правила от irc администратор,
сървърът му ще бъде откачен от мрежата с предупреждение 24
часов срок за промяна на становището.
1.11. Нарушение се смята за валидно ако е било констатирано
поне от 3 администратора или 5 оператора от 5 различни
сървъра.
1.12. Нарушение се смята за оспоримо ако поне 2 администратора
оспорват правилността му.
1.13. При възникване на оспоримо нарушение се предприема
процедура за гласуване. След гласуването ако се приеме решение
за откачане на сървъра, съответния губи правото си да бъде
закачен към мрежата отново.
1.14. За окончателно разкачане на сървър е необходимо 2/3 + 1
глас мнозинство и 60% кворум.
1.15. Отговорноста за действията на IRC операторите носи
администратора на сървъра предоставил им основна (primary)
O-линия.
1.16. При многократни нарушения на двамата оператора на един и
същи сървър, съответния може да бъде подложен на процедура за
откачане от UniBG, като се цитират писмата доказващи това.
1.17. Сървър нарушил правилника и разкачен за нарушения няма
право да кандидатства за link в рамките на 1 година.
1.18. Недопустим е GLINE на цели клас С мрежи без изключителни
за това основания, както и GLINE на диманични IP-та за срок
по-голям от 1 час.
1.19. При добавяне на нов irc оператор администраторат му е
длъжен да го запознае с настоящите правила.
1.20. Въвежда се "дежурен по мрежа" при следните условия:
- дежурни могат да бъдат само глобални оператори (неповече от
2-ма души от сървър).
- дежурството е за срок 8 часа.
- дежурният по мрежа има основна задача да следи за нормалната
работа на мрежата и да помага при възникнали проблеми, за
което ще има пълни права над Services докато трае дежурството
му.
- при необходимост за отсъствие на дежурният за повече от 30
минути, дежурството се поема от друг имащ право на това.
- ще има график на дежурствата публикуван на официалната
страница на UniBG (http://www.UniBG.net/duty).
- задължително е дежурният да е ChannelOp по време на
дежурството си в канал #irchelp. Псевдонима му задължително
фигурира в топика на канала. В този канал ще се приемат заявки
за помощ. Дежурният няма право да отказва помощ по въпроси,
които са в компетенцията му и не са описани на официалната
страница на UniBG (http://www.UniBG.net/faq).
- никой няма право да се меси в работата на дежурния. Отчет за
поведението си дължи само пред съвета на администраторите
([email protected]).
- дежурният носи отговорност за невзетите мерки по време на
дежурството му.

Глава 2. Services

2.1. Services са услуга, въведена за да могат потребителите на
UniBG да регистрират псевдонимите и каналите си ако те вече не
са регистрирани от друг потребител.
2.2. Всеки потребител на мрежата може да регистрира псевдоними
без ограничение и до 10 канала за 1 псевдоним.
2.3. Управлението на канала е задължение и право само и
единствено на основателя му.
2.4. Намесата в упрвалението на канала от страна на IRC
оператори или администратори без основателна причина е
недипустима, като под основателни причини се разбира:
- Реклама и масови invites от основателя на канала, както и
всеки друг, чийто nick е регистриран и фигурира в съответния
канал с access level > 0.
- Системно занамаряване канала от страна на основтеля,
оставяйки го без канални оператори. По този начин каналът се
превръща в източник на излишен трафик и канала бива временно
затворен до установяване на контакт със собственика му.
- Затваряне на канала с цел реклама.
2.5. Всички въпроси, свързани със забравени пароли, откраднати
канали и др. са отнасят единствено до services admins.
2.6. При системна злоупотреба на services admin с правата му,
съответния се лишава от тях.
2.7. Добавянето на services admins е регламентирано с приетите
правила за закачане на нов сървър към UniBG.
2.8. Забранява се използването на services за лични цели,
както и използването им за нанасяне на вреда на
потребители/канали и др.
2.9. Забранява се слагането на GLINE през services на цели
интернет доставчици, както и на "class C" (/24) мрежи без
изключително основателна причина за това. Дори и при наличието
на такава, GLINE не може да е за срок по-голям от 12 часа.
2.10. Забранява се слагането на перманентен GLINE през
services на динамични хостове. Продължителността не трябва да е по-голяма от 1 час


Почитен OS админ

1. Почитен OS админ може да бъде само бивш/настоящ опер
със стаж на UniBG повече от 2 години и стаж като IRC оператор поне 12 месеца.
2. Предложение за такъв админ може да даде само HUB или B-HUB админ
3. За да се приеме такъв админ трябва да има минимум 75%
за и кворум 75% от имащите право на глас.
4. Почитния админ има право да чете и пише във Админ листата
5. Почитния админ няма право да гласува на админ voting
pool-а, но има право да подкрепя (или да добавя)
предложение като пълноправен админ.
6. Почитен админ трябва да има глобална линия (или да е
със статут на voted оператор) за да се стигне до предложение за тази длъжност.
7. Почитния админ е човек, на който му се гласува
доверие от админите. Той е по-скоро историческа личност,
която потребителите познават и на когото вярват.
8. Почитния админ няма право да използва командата "jupe".
9. При констатирана "издънка" махането на правата на
почитния админ става със админско гласуване като
приемането на отнемането на правата (админ листа и OS
права) трябва да е поне 50%+1 глас. Това наказание е без
право на обжалване и без право на 2-ри шанс за почитен
админ, защото каква почит може да има при гласувано
махнат админ.
10. Статут във voting pool-a Voted Admin.Разширение на правилника за статут

1. OWNER на IRC сървър
1.1. Owner на IRC сървър е лицето, което е създало и
пуснало първоначално IRC сервер в UniBg, или е бил
посочен за owner от предходния такъв и одобрен с гласуване.
1.2. Owner-ът има право да сменя администратора на своя
сървър след писмо до админската листа.
1.2.1. Ако в админската листа има 3 администратора
против предложението, то се поставя за гласуване, където
трябва да получи 75% мнозинство.
1.3. В изключителни случаи owner-ът има право да
премества топологически своя сървър.
1.3.1. За целта е необходимо гласуване с обикновено мнозинство.
1.3.2. При топологическо преместване сървъра губи HUB
статута си и всички допълнителни привилегии (ако има такива).
1.4. Оwner-ът има право да посочи друго лице за owner на
неговия сървър, които се приема след гласувне със 75% "за" и мин 75% гласували.
1.4.1. При достигане само на 50% кворум новият owner получава сървър без права
(съгласно гласуване #15)
1.4.2. При промяна на owner-а на даден сървър старият owner-ът губи всички права.
1.5. Оwner-ът също така има право:
1.5.1. Да променя статута на сървъра си без да надхвърля
офицално получения.
1.5.2. Да сменя името на IRC сървъра си.
1.5.3. Да прекратява регистрацята.
1.6. Оwner-ът не получава по подразбиране никакви права,
когато не е текущ администратор на своя сървър.
1.6.1. Оwner-ът има право на администраторски права само
ако е текущ администратор на сървъра си или са му
спецално гласувани такива (voted опер/админ).
1.6.2. Owner-ът има право, да получава админстраторската майлинг листа.
1.6.3. Оwner-ът няма право да пише в админската листа
освен в случаи, касаещи негови действия.
1.7. Оwner-ът носи отговорност за действията на
назначените от него администратори наравно с тях.
1.8. Ако owner-ът не вземе отношение към управлението на
своя сървър, чрез майл до някоя от листите за срок
по-голям от 3 години, може да бъде поставен за гласуване смяна на owner-а.

2. АДМИНИСТРАТОР на IRC сървър
2.1. IRC администратор е лицето, което текущо носи пълна
отговорност за функционирането на даден IRC сървър с
всички произтичащи от това права и задължения.
2.2. IRC админ е owner-a или назначен от owner-a, след
писмо до админската и оперската листа.
2.3. IRC админ може да бъде сменен:
2.3.1. От owner-а след писмо до админската и оперската
листа. Ако има възражения се прилага правилото от т.1.2.1
2.3.2. По негово желание след писмо до админската листа
2.3.3. След гласуване със 75% "за" и мин 75% гласували
2.4. Независимо от смяната на администратора ако има
наказания наложени на сървъра - те остават в сила до изтичането им.

3. ГЛОБАЛЕН ОПЕРАТОР на IRC сървър
3.1. Глобален оператор е лице, което помага в
управлението на даден IRC сървър в UniBg мрежата с
произтичащите от това права и задължения
3.2. Глобален оператор се назначава от текущия
администратор на IRC сървъра след писма до админската и оперската листи.
3.3. Правата на глобален оператор могат да бъдат отнети:
3.3.1. От неговия администратор след писмо до админската и оперската листи
3.3.2. По негово желание след писма до админската и оперската листи
3.3.3. След гласуване с обикновено мнозинство и мин 60% гласували.
3.3.3.1. Гласуване за отнемане права на глобален
оператор се допуска само, когато с действията си е
предизвикал проблеми излизащи извън IRC сървъра му. За
всички други случаи неговият администратор е с
предимство при вземането на мерки.

4. ЛОКАЛЕН ОПЕРАТОР на IRC сървър
4.1. Локален оператор е лице, което помага в
управлението за даден IRC сървър с произтичащите от това
права и задължения.
4.2. Локален оператор се назначава от текущия
администратор на сървъра. Писмо до оперските листи е желателно.
4.3. Правата на локалния оператор могат да бъдат отнети:
4.3.1. От неговия администратор. Желателно е писмо до
оперските листи.
4.3.2. По негово желание след писма в оперските листи.
4.3.3. След гласуване с обикновено мнозинство.
4.3.3.1. Гласуване за отнемане права на локален оператор
се допуска само, когато с деиствията си е предизвикал
проблеми излизащи извън IRC сервера му. За всички други
случаи неговият администратор е с предимство при
вземането на мерки.

5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
5.1. За всякакви промени заявени от owner или
администратор с майл е желателно потвърждение на живо
или по телефон за гарнатиране идентичността на заявителя.
5.2. За промени правени с правомощията на owner
потвърждението на самоличността е задължително.21.06.2001
Закон за защита от нелоялната конкуренция

Лице, което изпълнява една от посочените функции в UniBg:

a)Администратор на IRC сървър
b)Глобален оператор на IRC сървър
c)Voted оператор
d)Имащ привилегирован достъп до UniBG services
e)Имащ право на глас и право на внасяне на предложения в
управленския апарат на UniBg (voting pool)
f)Участващ в разискванията, дискутирани в майлинг листата на UniBG

Hяма право да упражнява такива функции в други интернет чат организации.15.10.2001
Правила за използване на Backup о-линии. Ограничаване ползването
на backup линии от глобалните IRC оператори.

Забранява се ползването на backup о-линии от глобалните оператори,
освен в следните случаи.
1. Разкачане (сплит) на техния сървър от мрежата
2. Проблеми с техния сървър, непозволяващ ползването на о-линията
3. Други уважителни причини свързани с нормалното функциониране на UniBg мрежата.

Забранява се даване на локални операторски права на лица, които
вече имат такива на сървър в UniBg.
Оператор, който използва backup линиите си по време на наказание
се наказва с отнемане на правата му за винаги.

Необходимо е 2 администратора или 3 оператора от различни сървъри да потвърдят
нарушение, ако има такова.06.07.2001
Opers(OS)

Глобалните оператори в UniBg, могат при команда:

/msg ns info [nickname/chanel]

да получават администраторската информация за ник и канал.
Това се отнася за никове и канали, които имат опцията "private".
Информацията включва списък от каналите регистрирани под даден
ник (при /msg ns info [nickname], както и каналите, в които
потребителят има access.
При "private" опция на канал, операторите могат с аналогичната
команда за инфо на канал да видят кой е ника на founder-а29.06.2001
Operwall log

Operwall логът се премества на voting.unibg.net.
Администраторите и операторите имат достъп до него чрез паролите си.

С гласуване No 96 / прието 10.12.2001,Operwall логът отново е публичен.
намира се на http://www.unibg.net/operwall.html


09.10.2001
NoExpire
Noexpire да се вижда като Nickname Options само от потребители
с глобална о-линия и собственика на ника. Noexpire да се слага
на ник, чиято регистрация е на повече от 25 седмици.30.08.2001
Gliner UniBG

Закачане на помощни services със следната конфигурация:

#undef NICKSERVICES
#undef CHANNELSERVICES
#undef MEMOSERVICES
#define STATSERVICES
#undef HELPSERVICES
#undef GLOBALSERVICES
###

Дефакто само 2 services bots:
OS - > Gliner
SS - > SGliner

Конфигурация на kомандите:
#define ALLOW_DIE
#define ALLOW_GLINES
#define ALLOW_JUPES
#define ALLOW_KILLCHAN
#define ALLOW_KILLHOST
#undef ALLOW_DUMP
#define ALLOW_FUCKOVER

Access листата на този service да дублира 1:1 тази на OS
Като допълнителни екстри (ако се наеме някой да ги напише):
* Всичките glines да са временни, като ако не се зададе време,
да се подразбира 1h
* Да разбира от AS и да забранява слагането на g-lines на български
IP-та за повече от 1h
* Ако не може да разбира от AS, да поддържа богата база от E:lines

Хостинга по възможност да е в Techno-Link, но ако не може -
които изяви желание, като HUBS са с предимство.


20.09.2001
/msg ss list admins/all
Резултатите от тази команда да не бъдат достъпни за
потребители без глобална о-линия


20.06.2001
Drop след forbid
Администратор на UniBg, няма право да дропва ник/канал,
забранен за употреба от друг администратор.
Ако го прави то това да стане със съгласието на администратора
забранил ника или канала.Разширен правилник за наказания
Глава 1. Съдържание

1.1. Всички наказания по т.2 (вкл. официалното предупреждение)
се гласуват на Voting pool-a за да влязат в сила.
1.2. Съществуват следните наказания:
1.2.1. официално предупреждение
1.2.2. лишаване достъп до права, с които е злоупотребено за срок от един месец
1.2.3. лишаване за срок от 6 месеца
1.2.4. перманентно лишаване от права
3. При всяко следващо провинение от еднакъв тип се прилага
следващото наказание (a - d).
1.4. Предложение за наказание на HUB администратор може да
бъде направено само от HUB администратор.
1.5. Ако провинилият се е със статут на локален, или глобален
IRC оператор,неговия администратор има право, но не е задължен
да го накаже с т.2 и т.6по свое усмотрение и без процедура на гласуване.
1.6. Наказания, които могат да бъдат приложени от
администратор вурху собствения си оператор (ако администратора
счита, че оператора е злоупотребил с доверието му). За
прилагането им се изисква единствено да има документирано
обвинение/оплакване срещу оператора от друг администратор:
1.6.1. лишаване от име (JUPE на nick-а с подходящ коментар)
1.6.2. изземване на принадлежащите канали и предаването им в
ръцете на потребител, избран по усмотрение на администратора
1.6.3. лишаване от какъвто и е да е достъп в официалните
канали и каналите със особен статут (ако се приемат)
1.6.4. лишаване от достъп до мрежата
7. Избора на наказанята по т.6 е право на администратора, като
се разбира комбинация от съответните подточки.
1.8. Наказанята по т.6 могат да бъдат с индивидуален срок, не
по-дълъг от 1 година.
1.9. Избраните наказания по т.6, ако има такива подлежат на
обжалване, като отмяната им става шрез гласуване.Екипът поддържащ услугите в UniBG

главни девелопери

Rumen
1. Девелопмент на SeenServ.
RaNd0m
1. Девелопмент на Seen.
Screamer
1. Connection monitoring bots (тези, които са в spnet, omega, techno-link и naturella).
desync
1. hybserv
2. IRCD
3. SocksCleaner
4. Gliner
Capt_Jack
1. Oфициална статистика на UniBG
2. Connection monitoring bots (съвместна дейност със Screamer).
Aaron
1. Официален сайт на UniBG

хостинг

Shtinkov
1. hybserv
2. Официален website www.unibg.net/org
3. primary DNS unibg.net
Smeagol
1. Voting pool voting.unibg.net
2. Secondary DNS unibg.net
3. Primary DNS unibg.org
4. top.unibg.net/org
Abo
1. Mail Server
1.1. Mailing lists
1.2. Free email [email protected]/org s web interface, pop3 i imap4
2. SocksCleaner
3. Gliner

поддръжка

1. Модератори на [email protected]/org: minix, smeagol
2. Модератори на [email protected]/org: Mish, Pechenia
3. Модератори на [email protected]/org: abo
4. Модератори на http://voting.unibg.net/org: Popi, NightWish, Rumen
4. UniBG галерия: Fireman (admin)
5. UniBG users web forum: Mish (administrator)
6. Mail Server (administration via web interface): Popi, Mish
7. voting pool (administration): smeagol
8. SocksCleaner (administration): desync
9. www.UniBG.net/org (admin): Aaron
10. Пом. девелопери на www.unibg.net/org: Pechenia, Cannibal, Mish
11. Web help: OnGeboren, Cannibal, gforce
12. UniBG Users Voting Pool (admin): Pechenia
The quieter you become, the more you are able to hear! www.FreeUniBG.eu @ Team :YMCOWBOY: